اخبار

برترین های کانون لنده در 7 آبان 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
875360052پيماندانايىدوم تجربى7126
885360046اسماءرحمانى پورچهارم انسانى7033
885360006فريدهدوستىسوم تجربى6997
885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6788
875360001سيد سعيديزدان پرستچهارم تجربى6634
885360005مژگانسعيدىچهارم انسانى6592
885360001جوادنعمتىچهارم رياضى6542
885360262گلنازآذرچهارم انسانى6411
885360042مهرانفتاحىدوم تجربى6398
875360182جواديونسى كتجچهارم رياضى6353
885360288صديقهخوش قدمچهارم انسانى6307
895360025حسنشهريارىچهارم رياضى6273
875360003فرزانهرحمانى پورسوم تجربى6262
885360007سحركبوترىسوم تجربى6245
895360027محدثهدانائىدوم تجربى6238
885360152ياسينقاسمىدوم تجربى6229
885360032محبوبهبختيارىچهارم تجربى6212
895360022الهامدانايىسوم تجربى6210
895360050عنايت الهسعيدىچهارم رياضى6202
895360010صديقهرحمان نسبدوم تجربى6186
885360077طاهرهخنجرىدوم تجربى6168
895360021سجادافراختهچهارم رياضى6137

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا