اخبار

بهترین دانش آموزان کانون دهدشت در آزمون 23 مهر 89

تراز دانش آموزان بالاتر از 6000 کانون دهدشت را در ادامه ببینید .

885350694

 

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7347
855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى7175
865350086نجمهخنجر زادهچهارم تجربى7144
875350758فريباعلى پورچهارم تجربى7072
875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى7046
885351265فاطمهنيك انديشمعمارى سوم7020
875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6944
875350029زينبفريدونىچهارم تجربى6940
875350431سامانفتحىچهارم تجربى6917
875350207حسنرهنماچهارم رياضى6913
885350134سميراپناهندهچهارم تجربى6872
885351233سيماامامى فرسوم تجربى6861
865350152افسانهآروينچهارم تجربى6836
855350042حميد رضاشهبازى فردچهارم تجربى6787
885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6778
865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6770
885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى6746
875350739ناصرفروزشسوم تجربى6734
875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6728
885351316محمدشجاعىدوم تجربى6704
886260063طاهارشيدىدوم انسانى6658
875350907ياسينافراسوم تجربى6637
896260023طيبهمرادى الوندچهارم تجربى6608
875350249رضواندانشورسوم تجربى6605
885350097محسنفتحىچهارم تجربى6586
865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6584
875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6584
885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6576
885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6567
875350189مجتبىده خدادوم رياضى6556
875350254سهيلابختچهارم تجربى6532
875350255حميدحافظىچهارم رياضى6528
885350267محسنتقى زادهسوم تجربى6512
885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6460
885350198صديقهجهانىدوم تجربى6441
865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6423
875350216سيده پريسادانشمندچهارم تجربى6410
875350744اكبربرزگرچهارم رياضى6405
885350128عاطفهپوزشچهارم رياضى6405
895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6374
895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6363
885350619راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى6341
895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى6317
885350232حامدربانىسوم تجربى6304
865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6296
885350293حميدرضابرنگ پورچهارم رياضى6286
865350902سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى6271
885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6255
885350223گلشنحامدىچهارم انسانى6241
895350237محمدتقوىدوم تجربى6237
895350378ايراندختفتحىدوم تجربى6234
885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6219
896260051محمدرادىچهارم رياضى6217
875350702پورياپايمردسوم رياضى6212
865350740معصومهريحان زادهچهارم تجربى6199
865350259حامدصالحى زادهچهارم رياضى6199
886260020مارياعلى پورچهارم انسانى6193
855350122پروينجنتى فردچهارم تجربى6179
885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6131
885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6131
875350731حامدديده دارچهارم تجربى6128
896260007عصمتحسينى الوندسوم انسانى6128
865350262وحيدرادچهارم رياضى6124
895350097محسنعليدادى كتجدوم تجربى6106
875351003سيده فرزانهالهى اطهرچهارم رياضى6090
895350174فريبامومنىسوم تجربى6090
895350087اسماءجعفرى نژاددوم تجربى6080
سعيدحبيب الهىچهارم رياضى6079
865350880نويدفتحىچهارم تجربى6071
895350099فريبامعرف پوردوم تجربى6071
875350572پدرامانورىچهارم تجربى6047
886260061فائزهنورىچهارم انسانى6042
875350501نگارهوشدارنسلچهارم تجربى6041
885350935حامدخندانچهارم رياضى6024
885350482مهردادآويشسوم تجربى6020
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى6019
895350418اكرمفقيهى نژاددوم تجربى6017

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا