اخبار

بهترین دانش آموزان کانون دهدشت در آزمون 23 مهر 89

تراز دانش آموزان بالاتر از ۶۰۰۰ کانون دهدشت را در ادامه ببینید .

۸۸۵۳۵۰۶۹۴

 

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
۸۵۵۳۵۰۰۹۰فرزانهمكينىچهارم تجربى۷۳۴۷
۸۵۵۳۵۰۲۷۴طاهرهخواستىچهارم تجربى۷۱۷۵
۸۶۵۳۵۰۰۸۶نجمهخنجر زادهچهارم تجربى۷۱۴۴
۸۷۵۳۵۰۷۵۸فريباعلى پورچهارم تجربى۷۰۷۲
۸۷۵۳۵۰۴۲۰مجتبىالهام فرچهارم تجربى۷۰۴۶
۸۸۵۳۵۱۲۶۵فاطمهنيك انديشمعمارى سوم۷۰۲۰
۸۷۵۳۵۱۰۱۰فرشادغفارفردسوم رياضى۶۹۴۴
۸۷۵۳۵۰۰۲۹زينبفريدونىچهارم تجربى۶۹۴۰
۸۷۵۳۵۰۴۳۱سامانفتحىچهارم تجربى۶۹۱۷
۸۷۵۳۵۰۲۰۷حسنرهنماچهارم رياضى۶۹۱۳
۸۸۵۳۵۰۱۳۴سميراپناهندهچهارم تجربى۶۸۷۲
۸۸۵۳۵۱۲۳۳سيماامامى فرسوم تجربى۶۸۶۱
۸۶۵۳۵۰۱۵۲افسانهآروينچهارم تجربى۶۸۳۶
۸۵۵۳۵۰۰۴۲حميد رضاشهبازى فردچهارم تجربى۶۷۸۷
۸۸۵۳۵۰۱۸۱مجتبىفتحىچهارم رياضى۶۷۷۸
۸۶۵۳۵۰۶۸۳ناهيدپرندوارچهارم تجربى۶۷۷۰
۸۸۵۳۵۰۰۸۲ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى۶۷۴۶
۸۷۵۳۵۰۷۳۹ناصرفروزشسوم تجربى۶۷۳۴
۸۷۵۳۵۰۶۵۶سميراجوادپورچهارم تجربى۶۷۲۸
۸۸۵۳۵۱۳۱۶محمدشجاعىدوم تجربى۶۷۰۴
۸۸۶۲۶۰۰۶۳طاهارشيدىدوم انسانى۶۶۵۸
۸۷۵۳۵۰۹۰۷ياسينافراسوم تجربى۶۶۳۷
۸۹۶۲۶۰۰۲۳طيبهمرادى الوندچهارم تجربى۶۶۰۸
۸۷۵۳۵۰۲۴۹رضواندانشورسوم تجربى۶۶۰۵
۸۸۵۳۵۰۰۹۷محسنفتحىچهارم تجربى۶۵۸۶
۸۶۵۳۵۰۳۰۹صفيهفتحىچهارم تجربى۶۵۸۴
۸۷۵۳۵۰۷۶۰سجادخالقى نژادچهارم رياضى۶۵۸۴
۸۸۵۳۵۰۰۷۹سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى۶۵۷۶
۸۸۵۳۵۰۱۲۹فاطمهبدرقهچهارم رياضى۶۵۶۷
۸۷۵۳۵۰۱۸۹مجتبىده خدادوم رياضى۶۵۵۶
۸۷۵۳۵۰۲۵۴سهيلابختچهارم تجربى۶۵۳۲
۸۷۵۳۵۰۲۵۵حميدحافظىچهارم رياضى۶۵۲۸
۸۸۵۳۵۰۲۶۷محسنتقى زادهسوم تجربى۶۵۱۲
۸۸۵۳۵۰۱۸۸مهرانفتحىچهارم تجربى۶۴۶۰
۸۸۵۳۵۰۱۹۸صديقهجهانىدوم تجربى۶۴۴۱
۸۶۵۳۵۱۰۶۶وحيدگنجيانىدوم تجربى۶۴۲۳
۸۷۵۳۵۰۲۱۶سيده پريسادانشمندچهارم تجربى۶۴۱۰
۸۷۵۳۵۰۷۴۴اكبربرزگرچهارم رياضى۶۴۰۵
۸۸۵۳۵۰۱۲۸عاطفهپوزشچهارم رياضى۶۴۰۵
۸۹۵۳۵۰۳۰۸فرزانهفتحىدوم تجربى۶۳۷۴
۸۹۵۳۵۰۱۴۴سيدمهدىروستااول دبيرستان۶۳۶۳
۸۸۵۳۵۰۶۱۹راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى۶۳۴۱
۸۹۵۳۵۰۰۶۷مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى۶۳۱۷
۸۸۵۳۵۰۲۳۲حامدربانىسوم تجربى۶۳۰۴
۸۶۵۳۵۱۲۵۲اعظمخادمىچهارم تجربى۶۲۹۶
۸۸۵۳۵۰۲۹۳حميدرضابرنگ پورچهارم رياضى۶۲۸۶
۸۶۵۳۵۰۹۰۲سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى۶۲۷۱
۸۸۵۳۵۰۳۶۱سعيدجمال زادهچهارم تجربى۶۲۵۵
۸۸۵۳۵۰۲۲۳گلشنحامدىچهارم انسانى۶۲۴۱
۸۹۵۳۵۰۲۳۷محمدتقوىدوم تجربى۶۲۳۷
۸۹۵۳۵۰۳۷۸ايراندختفتحىدوم تجربى۶۲۳۴
۸۸۵۳۵۰۰۶۵حميدحجت دوستچهارم رياضى۶۲۱۹
۸۹۶۲۶۰۰۵۱محمدرادىچهارم رياضى۶۲۱۷
۸۷۵۳۵۰۷۰۲پورياپايمردسوم رياضى۶۲۱۲
۸۶۵۳۵۰۷۴۰معصومهريحان زادهچهارم تجربى۶۱۹۹
۸۶۵۳۵۰۲۵۹حامدصالحى زادهچهارم رياضى۶۱۹۹
۸۸۶۲۶۰۰۲۰مارياعلى پورچهارم انسانى۶۱۹۳
۸۵۵۳۵۰۱۲۲پروينجنتى فردچهارم تجربى۶۱۷۹
۸۸۵۳۵۰۰۹۴هادىسروش نژادچهارم رياضى۶۱۳۱
۸۸۵۳۵۰۳۱۷كاظمعليرضائىچهارم تجربى۶۱۳۱
۸۷۵۳۵۰۷۳۱حامدديده دارچهارم تجربى۶۱۲۸
۸۹۶۲۶۰۰۰۷عصمتحسينى الوندسوم انسانى۶۱۲۸
۸۶۵۳۵۰۲۶۲وحيدرادچهارم رياضى۶۱۲۴
۸۹۵۳۵۰۰۹۷محسنعليدادى كتجدوم تجربى۶۱۰۶
۸۷۵۳۵۱۰۰۳سيده فرزانهالهى اطهرچهارم رياضى۶۰۹۰
۸۹۵۳۵۰۱۷۴فريبامومنىسوم تجربى۶۰۹۰
۸۹۵۳۵۰۰۸۷اسماءجعفرى نژاددوم تجربى۶۰۸۰
سعيدحبيب الهىچهارم رياضى۶۰۷۹
۸۶۵۳۵۰۸۸۰نويدفتحىچهارم تجربى۶۰۷۱
۸۹۵۳۵۰۰۹۹فريبامعرف پوردوم تجربى۶۰۷۱
۸۷۵۳۵۰۵۷۲پدرامانورىچهارم تجربى۶۰۴۷
۸۸۶۲۶۰۰۶۱فائزهنورىچهارم انسانى۶۰۴۲
۸۷۵۳۵۰۵۰۱نگارهوشدارنسلچهارم تجربى۶۰۴۱
۸۸۵۳۵۰۹۳۵حامدخندانچهارم رياضى۶۰۲۴
۸۸۵۳۵۰۴۸۲مهردادآويشسوم تجربى۶۰۲۰
۸۸۵۳۵۰۰۷۴سجادفقيهى نژادسوم تجربى۶۰۱۹
۸۹۵۳۵۰۴۱۸اكرمفقيهى نژاددوم تجربى۶۰۱۷

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا