اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 7 خرداد 89

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
885360050محمدزمانى نسبانسانى7020
885360023فاطمهملك زادهانسانى6919
865351443مصطفىولى پورتجربى6514
885360049افسانهمومنىتجربى6467
875360134سليمهمحمدىتجربى6280
885360290رضيهشجاعى خوانسانى6154
885360280زینبولی پورانسانى6107
875360145اسماعيلرضوىانسانى6086
885360242ميلادعزيزىرياضى5943
885360095زهراعاليانانسانى5888
875360069اسماعيلشهريارىرياضى5875
875360146قاسمتقى پورانسانى5849
875360163ساماندانايىتجربى5840
875350156فرشتهكريم زادهرياضى5826
885360202حاتمخليلى پورانسانى5813
875360094مرضيهضرغامى طيبىتجربى5801
885360247بهنامشكرى دره نارنجىانسانى5767
875360006فرزانهخردمند پورتجربى5748
875360092محمد رضاحسن پوررياضى5732
885360106طيبهاشرفانسانى5610
885360149مريمآقازادهانسانى5523

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا