اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون 1 شهریور 92

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
۹۰۵۳۶۰۱۴۸رامينفتاحى دم تنگسوم تجربى۷۴۸۰
۹۰۵۳۶۰۱۵۶بهنازدوستىدوم تجربى۷۱۱۸
۹۲۵۳۶۰۰۱۴فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى۶۹۲۷
۹۲۵۳۶۰۰۰۷كورشنعمت پورمونهسوم تجربى۶۷۸۴
۸۹۵۳۶۰۰۸۰مسعودضرغامىچهارم تجربى۶۵۵۴
۹۰۵۳۶۰۰۵۶عاطفهاصيل زادهچهارم تجربى۶۴۲۷
۹۲۵۳۶۰۰۲۱زينبفتاحىسوم راهنمايى۶۲۷۵
۸۹۵۳۶۰۱۰۴فرزادمحمدى مونهچهارم تجربى۶۰۹۴
۹۲۵۳۶۰۰۱۹ساسانحسينى كتجچهارم تجربى۶۰۱۷
۸۹۵۳۶۰۱۶۱ياسينكريمى زاده مونهچهارم تجربى۵۹۶۳
۹۲۵۳۶۰۰۲۶شيوانوروزىسوم راهنمايى۵۹۱۴
۸۹۵۳۶۰۱۱۱فاطمهمحمدىچهارم تجربى۵۹۰۵
۹۲۵۳۶۰۰۱۵سعيدهعلى زادهچهارم تجربى۵۷۰۹
۸۹۵۳۶۰۰۳۱افسانهفتاحىدوم تجربى۵۶۸۷
۹۲۵۳۶۰۰۰۰آرمانجماعتىچهارم تجربى۵۶۱۲

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا