اخبار

برترین های کانون دهدشت در آزمون 8 مرداد 89

با تشکر فراوان از مدیر محترم کانون فرهنگی دهدشت و مسول انفورماتیک بدینوسیله لیست دانش آموزان با تراز بالاتر از 6000 را در اختیار شما قرار می دهم .

شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
875350207حسنرهنمارياضى7320
855350274طاهرهخواستىتجربى7200
885351169داودروتلخىسوم تجربى7072
885350134سميراپناهندهتجربى7001
875350420مجتبىالهام فرتجربى6992
885351233سيماامامى فرسوم تجربى6954
885350065حميدحجت دوسترياضى6948
855350122پروينجنتى فردتجربى6947
875350431سامانفتحىتجربى6936
865350223امير حسينفروزانتجربى6763
885350079سيدعمارموسوى نژادتجربى6763
885350128عاطفهپوزشرياضى6756
885350619راضيهعليرضائى ترابتجربى6640
885351265فاطمهنيك انديشمعمارى سوم6637
875350254سهيلابختتجربى6616
875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6609
875350249رضواندانشورسوم تجربى6605
875350255حميدحافظىرياضى6597
875350760سجادخالقى نژادرياضى6504
875350740ستارخنجرىرياضى6372
875350762جاسمپاداشسوم رياضى6353
875351003سيده فرزانهالهى اطهررياضى6337
885350129فاطمهبدرقهرياضى6337
875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6327
865350262وحيدرادرياضى6279
865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6276
895350124فريبامدبرىسوم تجربى6231
885350347فرشيدتباشيررياضى6189
885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى6169
875350928بنت الهدىدادگرى چهارگردسوم تجربى6149
885350105صديقهجعفرى پورسوم تجربى6144
885351316محمدشجاعىدوم رياضى6144
885351206فرزانهدادى نژادتجربى6139
885350295فريبامومنىسوم تجربى6135
885350712ساراپاليزيانانسانى6132
885350717سانازآبروشندوم تجربى6129
885350130فاطمهفرهنگ دوستتجربى6105
885350374سيدمجتبىپورجعفرىرياضى6096
885350159ماه وشرادفرتجربى6089
885350694سعيدحبيب الهىرياضى6086
885350163مازيارپوركپورسوم رياضى6063
885350132افسانهپاديابرياضى6045
895350108اكرمدوستكاميانسوم تجربى6024
895350074سيمينكاظمىتجربى6011
885350160مرضيهبيادتجربى6006

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا