نتیجه آزمون 19 آذر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

  نتیجه آزمون 19 آذر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده

   

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز 
  افشینفتحىچهارم تجربى7072
  سید احمدرضاعلى زادهچهارم تجربى6986
  آرمانعزیزىچهارم تجربى6817
  بهارهپورفتاحىچهارم تجربى6772
  فاطمهکریمىهشتم6755
  افسانهفتاحىچهارم تجربى6754
  علىمعنوىچهارم تجربى6702
  سید محمد سعیدسبحانى خواهچهارم تجربى6655
  غزلضربىچهارم تجربى6635
  علىخالقى نژادىهفتم6581
  سپیدهربانى مهرهشتم6571
  بهنامدانشنهم6518
  افشینعزیزى کتجچهارم تجربى6493
  سحرربانى مهردهم تجربى6484
  سمانهاحمدىدهم تجربى6452
  زینبفتاحىسوم تجربى6437
  زهرانظرىسوم تجربى6413
  یاسینفتحىسوم تجربى6343
  سیده زهرامیرىدهم تجربى6340
  کامرانآزادهچهارم تجربى6321
  سینامحمدى مال آخوندسوم تجربى6283
  شهابنعمتىنهم6241
  سمیراعسکرىچهارم تجربى6162
  محمد حسینعسکرى دم تنگهفتم6075
  زینبحقىهشتم6062
  هانىتقوىدهم تجربى6046
  نیماتقوى نژادچهارم تجربى6030
  زینبخنجرىدهم تجربى6023

   

   

   

  در دسته اخبار 1005 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه آزمون 19 آذر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.