قلم چی لنده

 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۱۷ مرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۷ مرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۳۱۹زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۶۲۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۱سینامحمدى زادهتجربى نظام جدید۶۴۰۱فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۳۵۹مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۹۹فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۱۴۳آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۶۱۲۲هانىتقوىتجربى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۲۰ تیر ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۰ تیر ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز بهنامدانشتجربى نظام جدید۷۲۸۵مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۶۵۷سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۵۲زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۲۹۵آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۶۲۰۰فاطمهدوستى کتجانسانى نظام جدید۶۱۸۰علىحسن زاده پاطاوهتجربى نظام جدید۶۰۶۰حسینضرغامى طیبىتجربى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۹ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۷۱۵۰زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۷۱۳۵سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۹۳۲فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۵۹۷هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۵۶۵زهرامرادىیازدهم تجربى۶۴۰۱فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۳۵۵مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۳۴۱رخسارهپایانىتجربى نظام جدید۶۲۹۷مهسادادوندهفتم۶۲۸۹سروشسعیدىتجربى نظام جدید۶۱۶۱احمدمحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲ خرداد ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز آناهیتاشفایى دوکتجربی نظام قدیم۷۱۸۶سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۸۶۹سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۱۰مهسادادوندهفتم۶۵۵۶ام البنیندوستى کتجهفتم۶۴۹۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۳۴۱هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۳۲۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۲۵۹مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۱۳۲مهدیهرحمانى…

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۹۵۸ام البنیندوستى کتجهفتم۶۹۲۵فاطمهآذرهفتم۶۸۱۶ابوالفضلمرادىنهم۶۷۸۷سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۳۸سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۶۳۸مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۲۷سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۱۱۶زهرامرادىیازدهم تجربى۶۰۳۸

  بیشتر بخوانید »
 • اخبارتصویر برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فاطمهآذرهفتم۷۰۴۴سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۰۰۴فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۶۹۴۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۷۸۱ام البنیندوستى کتجهفتم۶۷۳۸هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۷۰۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۵احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۳۴ابوالفضلمرادىنهم۶۴۹۳مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۳۹مهسادادوندهفتم۶۳۹۴فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۳۴۶مهدیهمشهدى زادههشتم۶۲۸۷ابوالفضلزارعى…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا