اخبار

برترین های کانون لنده در آزمون دوم تیرماه 1402

سلام دومین کنکور آزمایشی کانون هم امروز به صورت حضوری برگزار گردید .

در این پست   برترین های کانون لنده14020402   را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم .

بهترين روش براي پيشرفت در دو هفته ي آخر چيست؟ کاظم قلم چی

يك پيشنهاد براي درس ها و مبحث هايي كه مي خواهيد كنار بگذاريد . توصيه ي مهم : در دوهفته ي آخر اين كار را نكنيد ! ابتدا نگاھی به برنامه ی جمع بندی دو ھفته ی آخر می اندازيم . سپس بھترين پيشنھاد و بھترين روش را برای پيشرفت شما دردو ھفته ی آخر مطرح می کنيم . طبق برنامه ی دوران جمع بندی به روش سه روز يک بار، قرار است در اين دوھفته شما کنکورھای ١٤٠١ را خودتان در خانه يا در آموزشگاه شبيه سازی کنيد : شامل کنکور تير پارسال ، کنکور خارج ازکشور پارسال ، کنکور مجدد تير پارسال ( که برای اعتبار سنجی نتيجه ی بعضی دانش آموزان برگزار شد)و کنکور دی پارسال . ضمنا و اگر کنکورھای ١٤٠٠ را ھنوز شبيه سازی نکرده ايد می توانيد اين کنکورھا را ھم شبيه سازی کنيد . عالوه بر اين آزمون ھای جامع پارسال کانون ھم در برنامه ی دوران جمع بندی قرار دارد . برای دانش آموزان پرکارتر و ترازھای باالتر، کتاب ٨ آزمون با طرح نو در ٤ سطح ( کتاب چھارسطحی ) نيز وجود دارد که شامل دو آزمون نسبتا ساده ، دو آزمون نسبتا دشوار، دو آزمون دشوار و دو آزمون دشوارتر است . اگر آزمون ھا ی دوران جمع بندی را از کتاب ھای زرد و چھار سطحی امتحان بدھيد می توانيد کارنامه ی شبيه سازی شده را نيز از سايت کانون دريافت کنيد . اما بهترين پيشنهاد براي پيشرفت شما در دو هفته ي آخر چيست؟ پاسخ : يادگيري ناقص را به ياد گيري كامل تبديل كنيد . پس ازاين که ( با سليقه و تصميم خودتان ) ھر سه روز يک بار يا ھر دو روزيک بار يا حتی ھر روز، يک آزمون جامع را امتحان داديد تشخيص می دھيد که بايد به سراغ کدام مباحث برويد و آن قسمت ھا را تقويت کنيد . پيشنھاد ما اين است : به سراغ کارنامه ی اشتباھات برويد و در صفحه ی شخصی تان ببينيد کدام سوال ھا را قبال اشتباه جواب داده بوديد ھمان ھا را ياد بگيريد . به اين ترتيب يادگيری ھای ناقصتان را به يادگيری کامل تبديل می کنيد . بھترين کار اين است که به جای خواندن درس ھای جديد ، به سراغ اشتباه ھا برويد و ھمان تست ھايی را که قبال اشتباه پاسخ داده بوديد ياد بگيريد . تبديل يادگيری ناقص به يادگيری کامل بھتر از روخوانی ودوباره خوانی جزوه ھا و کتاب ھا ست . زيرا اگر بخواھيد يک فصل را کامل بخوانيد ده ھا فصل باقی می ماند . اما اگر اشتباھات قبلی را ياد بگيريد در کوتاه ترين زمان بيشترين پيشرفت را خواھيد داشت . عالوه بر کارنامه ی اشتباھات می توانيد به سراغ سوال ھا و تست ھای نشان دار ھم برويد . تست ھای نشان دار، سوال ھايی ھستند که قبال خودتان در کتاب ھايتان عالمت زده ايد و آن ھا را مھم تشخيص داده ايد . اين سوال ھا را ھم دو باره پاسخ بدھيد . تمرين اشتباه ھای گذشته ، يعنی تبديل يادگيری ناقص به يادگيری کامل . يك پيشنهاد براي درس ها و مبحث هايي كه مي خواهيد كنار بگذاريد . اگر می خواھيديک درس يا يک يا چند مبحث را کناربگذايد يک منبع خوب و جمع و جور و خالصه به شما معرفی می کنيم . اين منبع شامل تست ھايی است که بيشترين ميزان پاسخ گويی را در آزمون ھای کانون داشته اند بنابراين احتمال اين که شما بتوانيد آن ھا را با کمترين اصطکاک و بدون دردسر يادبگيريد زياد است . نام اين کتاب ھا ، کتاب اول است و در ھر درس شامل حدود دويست تا سيصد تست است . اگر شما بخواھيد يک يا دو فصل را تمرين کنيد می توانيد سی تا پنجاه تست با بيشترين ميزان پاسخ گويی را تمرين کنيد و در جلسه ی کنکور ساده ترين سوال ھا را زود تشخيص دھيد و به سوال ھای ساده تر پاسخ بدھيد .اين کتاب ھا فقط چند ھفته است که منتشر شده اند و اکنون در نمايندگی ھای کانون در دسترس شما ھستند . در دو ھفته ی پايانی وقت شما آن قدر زياد نيست که به ھمه ی کارھا برسيد . بايد بھترين و مفيدترين کارھا را انجام دھيد . اين كار را نكنيد . در دوهفته ي آخر اين كار را نكنيد ! در دو ھفته ی آخر، درس جديد نخوانيد . درسنامه ھای طوالنی نخوانيد . کارھای پرحجم و کم بازده را انجام ندھيد . جمع بندي و خلاصه ي توصيه ها براي دو هفته ي آخر دو ھفته ی آخر زمان جمع بندی است . وقت شما آن قدر زياد نيست که بتوانيد ھمه ی کارھا را انجام دھيد .بايد بھترين تصميم ھا را بگيريد . روش سه روز يک بار را طبق برنامه انجام دھيد . بھترين آزمون ھای جامع ، کنکورھای پارسال است . تصميم بگيريد ھر سه روز يا دو روز يک بار يا حتی ھر روز يک آزمون جامع را شبيه سازی کنيد بھترين تصميم تبديل يادگيری ھای ناقص به يادگيری ھای کامل است . اشتباه ھای قبلی خود را دوباره تمرين کنيد و آن ھا را يادبگيريد درمورد درس ھا و مبحث ھايی که می خواھيد کنار بگذاريد به سراغ کتاب اول برويد و از ھر فصل سی يا چھل تست را که بيشترين پاسخ گويی را داشته اند تمرين کنيد و يادبگيريد. در اين دو ھفته درس جديد نخوانيد.

نام نام خانوادگى گروه آزمايشى تراز
زيور نيك جو دوازدهم انسانى 6520
شهرام سلطانى نسب دوازدهم تجربى 6427
سيد روح الله رضوى دوازدهم انسانى 6168
اميرعباس اقازاده دوازدهم انسانى 6041
آرمين باستان دوازدهم انسانى 5974
عابد پياب دوازدهم انسانى 5886
ياسر پورفتحى دوازدهم انسانى 5838
الناز نوروز زاده دوازدهم تجربى 5800
نسترن پرستى دوازدهم انسانى 5650
اميرحمزه مومنى دوازدهم انسانى 5633
ابوالفضل امينى مهر دوازدهم انسانى 5612
پرديس رضايى دوازدهم تجربى 5556
فرزانه حسينى شيتاب دوازدهم تجربى 5486
نيما پاكباز كتج دوازدهم انسانى 5464
جابر روزخوش دوازدهم تجربى 5445
ثريا خليلى دوازدهم تجربى 5409
آناهيتا عدالت منش دوازدهم تجربى 5261
مهديه نورى دوازدهم تجربى 5208
ابوالفضل مرادى دوازدهم تجربى 5172

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا