دلی مهرجان

  • برترین های کانون لنده920615

    برترین های کانون لنده در آزمون 15 شهریور 92

    شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز905360148رامينفتاحى دم تنگسوم تجربى7587925360007كورشنعمت پورمونهسوم تجربى7276905360156بهنازدوستىدوم تجربى6926925360014فرشادمحمدى زادهچهارم تجربى6763925360021زينبفتاحىسوم راهنمايى6460895360031افسانهفتاحىدوم تجربى6151925360026شيوانوروزىسوم راهنمايى6057895360104فرزادمحمدى مونهچهارم تجربى5681925360016ياسينباقرزادهچهارم تجربى5581895360161ياسينكريمى زاده مونهچهارم تجربى5509 منظره ای که برای این…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا