برترین های کانون لنده در 26 ابان 91


  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى7014
  885360008زينب نظرى چهارم تجربى6930
  905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6841
  905360082سيد حامدتقوى فردچهارم تجربى6795
  875360052پيمان دانايى چهارم تجربى6762
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىسوم تجربى6749
  895360010صديقهرحمان نسبچهارم تجربى6741
  915360049مهسادانايىاول دبيرستان6732
  885360077طاهرهخنجرىچهارم تجربى6655
  905360055فاطمهخنجرىدوم تجربى6610
  895360080مسعودضرغامىسوم تجربى6587
  905360148رامينفتاحى دم تنگدوم تجربى6571
  905360156بهنازدوستىاول دبيرستان6538
  895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6503
  905360285بهارهپورفتاحىاول دبيرستان6467
  895360089وحيدآهنين جانچهارم تجربى6391
  915360030پيماناحمدىاول دبيرستان6379
  905360107غزلضربى طلاگهاول دبيرستان6319
  895350097محسنعليدادى كتجچهارم رياضى6268
  895360033سهيلارنجبرچهارم تجربى6234
  895360031افسانهفتاحىاول دبيرستان6058
  915360045محبوبهگلستانىچهارم تجربى6019
  895360027محدثهدانائىچهارم تجربى6018
  در دسته اخبار 1277 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در 26 ابان 91" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.