برترین های کانون لنده890905

  • برترین های کانون لنده در آزمون 5 آذر 89

    شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز875360001سيد سعيديزدان پرستچهارم تجربى7420885360046اسماءرحمانى پورچهارم انسانى7279875360052پيماندانايىدوم تجربى7227885360006فريدهدوستىسوم تجربى6981885360035زيبافتاحىچهارم تجربى6840885360005مژگانسعيدىچهارم انسانى6640885360262گلنازآذرچهارم انسانى6544885360000حسنعليدادى كتجچهارم تجربى6529885360051احمد رضاجهانبخشسوم رياضى6433895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6397885360077طاهرهخنجرىدوم تجربى6392885360213مصدقخليلى پورچهارم انسانى6374895360021سجادافراختهچهارم رياضى6319875360003فرزانهرحمانى پورسوم تجربى6305895360010صديقهرحمان…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا