اخبار

 • Photo of برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۶ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۱۵۵ام البنیندوستى کتجهفتم۷۰۷۵فاطمهآذرهفتم۶۹۴۳زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۸۶۱زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۷۶۰سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۴۳ابوالفضلمرادىنهم۶۶۴۴احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۹۹زینبقدسىتجربى نظام جدید۶۴۸۱مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۷۳تاراسلطانىهشتم۶۳۸۵مهدیهمشهدى زادههشتم۶۳۶۵فرخندهاحمدى…

  بیشتر بخوانید »
 • Photo of برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۹۵۸ام البنیندوستى کتجهفتم۶۹۲۵فاطمهآذرهفتم۶۸۱۶ابوالفضلمرادىنهم۶۷۸۷سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۷۳۸سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۶۳۸مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۲۲۷سیده شکیلاآذربخشتجربى نظام جدید۶۱۱۶زهرامرادىیازدهم تجربى۶۰۳۸

  بیشتر بخوانید »
 • Photo of برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۲ اردیبهشت ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فاطمهآذرهفتم۷۰۴۴سیده سارایزدان پرستششم دبستان۷۰۰۴فرزادمحمدى زادهیازدهم تجربى۶۹۴۱زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۷۸۱ام البنیندوستى کتجهفتم۶۷۳۸هانىتقوىتجربى نظام جدید۶۷۰۳سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۶۲۵احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۵۳۴ابوالفضلمرادىنهم۶۴۹۳مسعودنیک جوتجربى نظام جدید۶۴۳۹مهسادادوندهفتم۶۳۹۴فاطمهکریمىیازدهم تجربى۶۳۴۶مهدیهمشهدى زادههشتم۶۲۸۷ابوالفضلزارعى…

  بیشتر بخوانید »
 • Photo of برترین های کانون لنده در آزمون ۲۹ فروردین ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۲۹ فروردین ۹۹

  آزمون دادن در شرایط دشوار در روستای قیام از توابع شهرستان لندهhttp://www.kanoon.ir/Article/262844 نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز فاطمهآذرهفتم۷۰۳۰سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۹۹۴حسینعلیارپوردهم علوم انسانى۶۹۳۹ابوالفضلمرادىنهم۶۶۹۵فرشتهبهزادىتجربى نظام جدید۶۶۶۷تاراسلطانىهشتم۶۶۱۸ام البنیندوستى کتجهفتم۶۶۰۰مسعودنیک…

  بیشتر بخوانید »
 • Photo of برترین های کانون لنده در آزمون ۱۵ فروردین ۹۹

  برترین های کانون لنده در آزمون ۱۵ فروردین ۹۹

  نامنام خانوادگىگروه آزمایشىتراز زیباعلى زادهدهم علوم انسانى۶۹۴۳حسینعلیارپوردهم علوم انسانى۶۸۲۱ام البنیندوستى کتجهفتم۶۷۷۵ابوالفضلمرادىنهم۶۶۷۰فرخندهاحمدى ترابانسانى نظام قدیم۶۴۷۱سیده سارایزدان پرستششم دبستان۶۴۶۸زینبفتاحىتجربی نظام قدیم۶۴۶۵سید سبحان یزدان پرست تجربی نظام قدیم۶۴۰۰احمدمحمدى مال آخوندهفتم۶۳۶۶مهسادادوندهفتم۶۳۳۷هانىتقوىتجربى نظام…

  بیشتر بخوانید »
 • Photo of برترین های کانون لنده در ۷ فروردین ۹۹

  برترین های کانون لنده در ۷ فروردین ۹۹

  نام نام خانوادگى گروه آزمایشى تراز  بهنام دانش تجربى نظام جدید ۶۸۸۶ فرزاد محمدى زاده یازدهم تجربى ۶۸۲۱ فاطمه کریمى یازدهم تجربى ۶۳۰۸ آناهیتا شفایى…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن