اخبار

نتایج دانش آموزان کانون لنده در کنکور 91

برای مشاهده لیست نتایج قبولی های کانون لنده در کنکور 91 ادامه مطلب را مشاهده فرمایید .

افراز ايمان مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه
افروس عابد مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد روزانه
اكبرنيا مهرداد فيزيك -دانشگاه ياسوج شبانه
الهى نيا سيده فاطمه زيست شناسي -دانشگاه ياسوج شبانه
ايدون يوسف مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج روزانه
ايواز پروين علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز روزانه
آخش  رقيه  علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج تربيت معلم
آذر نعناع روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل روزانه
آذريانى حميد علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار روزانه
بابك نيا مسعود علوم تربيتي -دانشگاه شيراز روزانه
بادفر  اميد  حسابداري -دانشگاه ايلام روزانه
باقرزاده رامين مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج روزانه
برازيده رامين تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر تربيت معلم
برازيده  سعادت  مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر روزانه
پرماه آفرين علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
پرويزى نژاد حسين علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه روزانه
پهنه عقيل زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر روزانه
تقوايى آسيه علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج شبانه
تقى پور وحيد كاردان فني مكانيك -اموزشكده فني اسفراين روزانه
تقى پور  فرشيد  دبيري فيزيك -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج تربيت معلم
تقى زاده اكرم پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
توكلى اعظم زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج روزانه
جاويدان رحمان مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان روزانه
جرنده فاطمه شيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس غيرانتفاعي
حسينى مونه مهرداد علوم تربيتي -دانشگاه شيراز روزانه
حق پرست فاضل مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند روزانه
خليلى طاهره مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان مناطق محروم
خليلى ياسين علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج تربيت معلم
خنجر زاده نجمه مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران روزانه
خنجرى  پروانه  زيست شناسي -دانشگاه ياسوج شبانه
دانايى محسن مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز روزانه
دانايى الهام پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان روزانه
دانايى فر  شيوا  مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج شبانه
درفشى احمد رضا كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز روزانه
دوستى منيژه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
ديده كنان سيد مصطفى مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج شبانه
راشدى ليلا كارداني امورمالي ومالياتي -موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوج غيرانتفاعي
رحمت الهى افسانه كارداني تكنولوژي توليدات گياهي -مجتمع اموزش عالي سراوان روزانه
رضاپورشاه قربان مهران جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان روزانه
رضايى مصدق مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر روزانه
رفيعى ده مراد عاطفه علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج تربيت معلم
روهنده فرشاد علوم سياسي -دانشگاه ياسوج شبانه
روهنده على مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه روزانه
زارعى مهرزاد مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج روزانه
زكى زاده  مهران  كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر روزانه
سبحانى خواه سيده مهسا كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيراز مناطق محروم
سعادتى سيده سكينه علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج تربيت معلم
شفايى دوك احسان مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد روزانه
شفيعى راضيه زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه
شهبازى مهرناز پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس روزانه
صادقى فرحناز كارداني تكنولوژي مرتع وابخيزداري -دانشكده كشاورزي شيروان روزانه
صادقى شريفه كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
صالحى مينا علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر روزانه
صداقت اصل  سبحان  مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج شبانه
ضامن پور  ابوذر  علوم اجتماعي -دانشگاه تهران روزانه
طاهرى ياسمن كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيراز مناطق محروم
عاليان  سحر  زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر روزانه
عزيزى مال آخوند  آرش  رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج شبانه
عسكرى فاطمه مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
عسكرى صادق علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج تربيت معلم
على پور بهمن شيمي -دانشگاه ياسوج شبانه
على زاده سيده عظيمه مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
على زاده فاطمه كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
عوض پور مال ملا  تهمينه  پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس روزانه
فتاحى زيبا پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز روزانه
فتاحى صابر كاردان فني عمران -دانشگاه ياسوج روزانه
فتحى مالك علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج تربيت معلم
فرزان زيور علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج تربيت معلم
قنبرى نژاد اسحاق دبيري فيزيك -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج تربيت معلم
كاظمى عنايت مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر روزانه
كاظمى نيك حليمه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
كرمى دره نارنجى ايمان مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج شبانه
كريمى سر آسياب هادى شيمي -دانشگاه ياسوج روزانه
كريمى نژاد پريسا راهنمايي ومشاوره -پرديس كوثر-ياسوج تربيت معلم
محتشمى حامد مهندسي برق -دانشگاه ايلام روزانه
محمد پور  محتشم  مهندسي برق -دانشگاه شهركرد روزانه
محمد زاده  ليلا  علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج تربيت معلم
محمدى جواد هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
محمودى مونه نصيبه كارداني تكنولوژي مرتع وابخيزداري -دانشكده كشاورزي شيروان روزانه
مرتضا پور سيد احمد مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه روزانه
مشيرى زاده آرمان كاردان فني برق -دانشگاه بيرجند روزانه
مونه زاده سحر علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج تربيت معلم
مونه زاده  فاطمه  شيمي -دانشگاه ياسوج روزانه
نعمت پور امين مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج شبانه
نعمت پور  محمد حسين  مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج روزانه
نقى زاده مهوش شيمي -دانشگاه ياسوج روزانه
نيك خواه يونس باستانشناسي -دانشگاه شهركرد روزانه
نيك روش صادق علوم اقتصادي -دانشگاه قم روزانه
ولى زاده آرش علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج تربيت معلم
هاشمى سيد سعيد مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج روزانه
يونسى كتج خسرو مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت مناطق محروم

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا