اخبار

قبولی های کنکور 90 کانون لنده

برای مشاهده لیست قبولی های کنکور 90 ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

مرادى نژاد فرشته اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
خليلى احسان اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
عوض پور مال ملا معصومه الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
همتى نژاد مهرداد اماروكاربردها-دانشگاه شيراز روزانه
عسكرى توران باستانشناسي -دانشگاه زابل روزانه
تقى پور شاه قربان فرهاد باستانشناسي -دانشگاه زابل روزانه
تقى زاده رحيم باستانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان زاهدان روزانه
عليدادى كتج حسن پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
درخشان اصل اقدس تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان زاهدان روزانه
روزخوش نسرين حسابداري -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
جمالى دوست طوبى حسابداري -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
آهنيين جان اعظم حسابداري -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
جعفرى امرالله حسابداري -دانشگاه شيراز روزانه
آهنيين جان منيژه حسابداري -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان غيرانتفاعي
آذر گلناز حقوق -دانشگاه ايت الله بروجردي -بروجرد روزانه
سياهى هاشم حقوق -دانشگاه پيام نورخوزستان -مركزبهبهان پيام نور
خنجر مينا حقوق -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحدباشت پيام نور
رضايى فر الهام حقوق -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
رحمانى پور اسماء حقوق -دانشگاه شيراز روزانه
رئيس زاده سكينه راهنمايي ومشاوره -دانشگاه پيام نوركهگيلويه -واحدلنده پيام نور
خرمى مهناز راهنمايي ومشاوره -دانشگاه پيام نوركهگيلويه -واحدلنده پيام نور
سيروس سيد هدايت الله راهنمايي ومشاوره -دانشگاه پيام نوركهگيلويه -واحدلنده پيام نور
آهنين جان مهين روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان روزانه
دانايى پاتاوه سعيد روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد روزانه
عزيزى كتج فرشاد رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان شبانه
تربار داود رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج روزانه
صالحى كمال زبان شناسي -دانشگاه شيراز روزانه
صالحى مينا زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه شبانه
دانايى پاتاوه زيبا زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد روزانه
دانايى فر شيوا زيست شناسي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
فولادى اصل عظيمه زيست شناسي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
محمديان كرايى فريده زيست شناسي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
يونسى ليلا زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان روزانه
مومنى وحيد زيست شناسي -دانشگاه ياسوج روزانه
دانايى حميده زيست شناسي -دانشگاه ياسوج روزانه
آبخيز فردوس شيمي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزدوگنبدان پيام نور
كريمى مجيد شيمي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزدوگنبدان پيام نور
ميرزايى اميد شيمي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
ولى پور مهرى شيمي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
خالقى آتشگاه ياسر صنايع دستي -دانشگاه كاشان روزانه
سعيدى مژگان علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز روزانه
صداقت پرور نسرين علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز روزانه
ايدون حبيب اله علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز روزانه
بختيارى محبوبه علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
انصارى جواد علوم اقتصادي -دانشگاه پيام نورخوزستان -مركزبهبهان پيام نور
محمدى نيك ماهرخ علوم تربيتي -دانشگاه پيام نورخوزستان -مركزبهبهان پيام نور
زمانى بيشه عصمت علوم تربيتي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
زمانى زيبا علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت روزانه
يوسفى مفرد فرزانه فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه زنجان روزانه
اتابك نسيم فيزيك -دانشگاه ياسوج روزانه
صالحى مسعود فيزيك -دانشگاه ياسوج شبانه
حدادى نژاد زكريا كارداني بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس روزانه
روا محمود كارداني معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز غيرانتفاعي
قديمى عباس كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز روزانه
رضايى مرتضى كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز روزانه
مهربان سرآسياب حسن كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تربيت معلم اذربايجان تبريز روزانه
تقى پور فريبرز كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه روزانه
آقازاده امرالله مديريت بازرگاني -دانشگاه پيام نوركهگيلويه -واحدلنده پيام نور
نيك بخت امين مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر روزانه
بابك نيا مسعود مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز غيرانتفاعي
عزيزى زهرا مديريت جهانگردي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
كاظمى شادى مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر روزانه
گنجى افسانه مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر روزانه
رحمان نسب سعيد مهندسي برق -دانشگاه شهركرد روزانه
افراخته سجاد مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
عزيزى كتج مهرداد مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم روزانه
سعيدى عنايت اله مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد روزانه
شهريارى حسن مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج روزانه
هاشمى زاده سيد سعيد مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز غيرانتفاعي
يونسى كتج جواد مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان روزانه
مومنى سعيد مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان روزانه
نعمتى محمد على مهندسي شيمي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
رامين فيروز مهندسي شيمي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
حسن پور محمد على مهندسي شيمي -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
درخواه كاووس مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج روزانه
درتاج پريسا مهندسي صنايع -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
سيدى مونه سيد غفار مهندسي كامپيوتر-دانشگاه پيام نوركهگيلويه -واحدلنده پيام نور
صادقى تنگ برد سفيد سعيد مهندسي كامپيوتر-دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
بكراى مسلم مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير روزانه
حسينى شيتاب عباس مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج روزانه
مير سالارى مرتضى مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج روزانه
كريم پور عذرا مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج شبانه
بمونى نژاد الهام مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج شبانه
رحمانى آبرزگه نسترن مهندسي معماري -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-واحددهدشت پيام نور
شهابى راضيه مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان روزانه
اسعدى كيش نصراله مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه زابل روزانه
يونسى عنايت مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه زابل روزانه
اميرى پور آسيه مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان روزانه
بدرى آذر مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه پيام نوركهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج پيام نور
خداكرمى طيبه مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان شبانه
جليل آزاد كلثوم هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه
ايواز شهين هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج روزانه

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا