اخبار

نتایج دانش آموزان کانون لنده در کنکور 91

برای مشاهده لیست نتایج قبولی های کانون لنده در کنکور 91 ادامه مطلب را مشاهده فرمایید .

افرازايمانمهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباسروزانه
افروسعابدمهندسي مكانيك -دانشگاه شهركردروزانه
اكبرنيامهردادفيزيك -دانشگاه ياسوجشبانه
الهى نياسيده فاطمهزيست شناسي -دانشگاه ياسوجشبانه
ايدونيوسفمهندسي مواد-دانشگاه ياسوجروزانه
ايوازپروينعلوم اجتماعي -دانشگاه شيرازروزانه
آخش رقيه علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
آذرنعناعروانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيلروزانه
آذريانىحميدعلوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوارروزانه
بابك نيامسعودعلوم تربيتي -دانشگاه شيرازروزانه
بادفر اميد حسابداري -دانشگاه ايلامروزانه
باقرزادهرامينمهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوجروزانه
برازيدهرامينتربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهرتربيت معلم
برازيده سعادت مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهرروزانه
پرماهآفرينعلوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
پرويزى نژادحسينعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييهروزانه
پهنهعقيلزبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهرروزانه
تقوايىآسيهعلوم اجتماعي -دانشگاه ياسوجشبانه
تقى پوروحيدكاردان فني مكانيك -اموزشكده فني اسفراينروزانه
تقى پور فرشيد دبيري فيزيك -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
تقى زادهاكرمپرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
توكلىاعظمزبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوجروزانه
جاويدانرحمانمهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدانروزانه
جرندهفاطمهشيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارسغيرانتفاعي
حسينى مونهمهردادعلوم تربيتي -دانشگاه شيرازروزانه
حق پرستفاضلمهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجندروزانه
خليلىطاهرهمديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنانمناطق محروم
خليلىياسينعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
خنجر زادهنجمهمامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهرانروزانه
خنجرى پروانه زيست شناسي -دانشگاه ياسوجشبانه
دانايىمحسنمهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيرازروزانه
دانايىالهامپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدانروزانه
دانايى فر شيوا مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوجشبانه
درفشىاحمد رضاكارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريزروزانه
دوستىمنيژهپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
ديده كنانسيد مصطفىمهندسي عمران -دانشگاه ياسوجشبانه
راشدىليلاكارداني امورمالي ومالياتي -موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش ياسوجغيرانتفاعي
رحمت الهىافسانهكارداني تكنولوژي توليدات گياهي -مجتمع اموزش عالي سراوانروزانه
رضاپورشاه قربانمهرانجغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجانروزانه
رضايىمصدقمهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهرروزانه
رفيعى ده مرادعاطفهعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
روهندهفرشادعلوم سياسي -دانشگاه ياسوجشبانه
روهندهعلىمهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاهروزانه
زارعىمهرزادمهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوجروزانه
زكى زاده مهران كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهرروزانه
سبحانى خواهسيده مهساكتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيرازمناطق محروم
سعادتىسيده سكينهعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
شفايى دوكاحسانمهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم ابادروزانه
شفيعىراضيهزمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباسروزانه
شهبازىمهرنازپرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباسروزانه
صادقىفرحنازكارداني تكنولوژي مرتع وابخيزداري -دانشكده كشاورزي شيروانروزانه
صادقىشريفهكارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
صالحىميناعلوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهرروزانه
صداقت اصل سبحان مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوجشبانه
ضامن پور ابوذر علوم اجتماعي -دانشگاه تهرانروزانه
طاهرىياسمنكتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شيرازمناطق محروم
عاليان سحر زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهرروزانه
عزيزى مال آخوند آرش رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوجشبانه
عسكرىفاطمهمامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
عسكرىصادقعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
على پوربهمنشيمي -دانشگاه ياسوجشبانه
على زادهسيده عظيمهمامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
على زادهفاطمهكارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
عوض پور مال ملا تهمينه پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباسروزانه
فتاحىزيباپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيرازروزانه
فتاحىصابركاردان فني عمران -دانشگاه ياسوجروزانه
فتحىمالكعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
فرزانزيورعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
قنبرى نژاداسحاقدبيري فيزيك -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
كاظمىعنايتمديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهرروزانه
كاظمى نيكحليمهپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
كرمى دره نارنجىايمانمهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوجشبانه
كريمى سر آسيابهادىشيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
كريمى نژادپريساراهنمايي ومشاوره -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
محتشمىحامدمهندسي برق -دانشگاه ايلامروزانه
محمد پور محتشم مهندسي برق -دانشگاه شهركردروزانه
محمد زاده ليلا علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
محمدىجوادهوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوجروزانه
محمودى مونهنصيبهكارداني تكنولوژي مرتع وابخيزداري -دانشكده كشاورزي شيروانروزانه
مرتضا پورسيد احمدمهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه رازي -كرمانشاهروزانه
مشيرى زادهآرمانكاردان فني برق -دانشگاه بيرجندروزانه
مونه زادهسحرعلوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوجتربيت معلم
مونه زاده فاطمه شيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
نعمت پورامينمهندسي شيمي -دانشگاه ياسوجشبانه
نعمت پور محمد حسين مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوجروزانه
نقى زادهمهوششيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
نيك خواهيونسباستانشناسي -دانشگاه شهركردروزانه
نيك روشصادقعلوم اقتصادي -دانشگاه قمروزانه
ولى زادهآرشعلوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوجتربيت معلم
هاشمىسيد سعيدمهندسي شيمي -دانشگاه ياسوجروزانه
يونسى كتجخسرومهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفتمناطق محروم

سید غلامرضا یزدان پرست

دبیر زیست شناسی مدیر کانون فرهنگی آموزش واحد لنده علاقمند به وب و برنامه نویسی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا