ماه می گویدحسین

  ماه می گویدحسین

   

  ماه می گویدحسین باآه می گویدحسین

  آیه آیه حضرت الله می گوید حسین

  نارمی گویدحسین گلزارمی گویدحسین

  شاه مردان حیدر کرارمی گویدحسین

  زارمی گویدحسین غم خارمیگویدحسین

  فاطمه بین درودیوارمی گویدحسین

  باده میگوید حسین دلداده می گویدحسین

  پاره پاره اکبرشهزاده می گویدحسین

  چاره می گویدحسین بیچاره میگویدحسین

  غنچه ی شش ماهه در گهواره می گوید حسین

  آه می گوید حسین مهتاب می گوید حسین

  دختری در خیمه ها در خوای می گوید حسین

  رود می گوید حسین معبود می گوید حسین

  دختری درآتش و در دود می گوید حسین

  شیر می گوید حسین شمشیر می گوید حسین

  بر تن شه تنگ و تیغ و تیر می گوید حسین

  آل می گوید حسینگودال می گوید حسین

  تازیانه بر تن اطفال می گوید حسین

  ناله می گوید حسینآلاله می گوید حسین

  در خرابه دختری با ناله می گوید حسین

  یاس می گوید حسین احساس می گوید حسین

  در کنار القمه عباس می گوید حسین

  ابر می گوید حسین بی صبر می گوید حسین

  پیکرم حتی میان قبر می گوید حسین

  زار می گوید حسین غم خوار می گوید حسین

  قلب مابر هر تپش صد بار می گوید حسین

  بر مشامم می رسد هرلحظه بوی کربلا

  بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا

  تشنه ی آب فراتم ای عجل مهلت بده

  تابگیرم در بغل قبر شهید کربلا

  در دسته اخبار 1006 بازدید

  دیدگاهی برای "ماه می گویدحسین" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.