پرتلاش ترین دانش آموزان کانون لنده در آزمون 20آذر ماه 88

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  885360006فريدهدوستىدوم تجربى6831
  885360023فاطمهملك زادهانسانى6823
  885360050محمدزمانى نسبانسانى6810
  875360001سيد سعيديزدان پرستسوم تجربى6772
  885360000حسنعليدادى كتجسوم تجربى6714
  875360052پيماندانايىاول دبيرستان6618
  875350156فرشتهكريم زادهرياضى6528
  875360145اسماعيلرضوىانسانى6521
  865351443مصطفىولى پورتجربى6390
  885360046اسماءرحمانى پورسوم انسانى6381
  885360035زيبافتاحىسوم تجربى6355
  885360095زهراعاليانانسانى6347
  885360134محمدايزدىتجربى6325
  875360062محمدقديمىرياضى6236
  875360182جواديونسى كتجسوم رياضى6168
  885360171رضیهشجایی انسانى6168
  875360003فرزانهرحمانى پوردوم تجربى6125
  885360255محمودپاكبازتجربى6121
  885360129سيد حسنهاشمىانسانى6101
  885360126زينبولى پورانسانى6030
  875360097ايماننعمتىتجربى6015
  در دسته اخبار 1339 بازدید

  دیدگاهی برای "پرتلاش ترین دانش آموزان کانون لنده در آزمون 20آذر ماه 88" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.