نتیجه دانش آموزان کانون لنده در آزمون 18 آبان 97

  نتیجه دانش آموزان کانون لنده در آزمون 18 آبان 97
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7397
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى6874
  شيوانوروزىچهارم تجربى6815
  شهابنعمتىيازدهم تجربى6787
  سيده زهراميرىدوازدهم تجربى6767
  مهسادادوندششم دبستان6759
  جواديونسى كتجچهارم تجربى6721
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6720
  ام البنيندوستى كتجششم دبستان6714
  زهرانظرىچهارم تجربى6674
  علىخالقى نژادىنهم6608
  سيده سارايزدان پرستپنجم دبستان6574
  فرزادمحمدى زادهدهم تجربى6534
  ابوالفضلزارعى لندههشتم6509
  رضافتحىدوازدهم تجربى6442
  سحرربانى مهردوازدهم تجربى6371
  عرفاناحمدىدهم علوم انسانى6343
  علىخليلى پورهفتم6298
  ياسينفتحىچهارم تجربى6263
  آناهيتاكريمىهشتم6246
  تاراجوج پورهفتم6228
  اميررضاخسروى تنگ برد سفيديازدهم تجربى6146
  سودابهعسكرىچهارم تجربى6138
  محمد رضادانايىنهم6137
  حميدرضايونسىچهارم تجربى6109
  فرشتهبهزادىدوازدهم تجربى6070
  محمدخالقى نژادىهفتم6066
  مهردادعزيزى كتجچهارم تجربى6047
  علىحسن زاده پاطاوهدوازدهم تجربى6030
  كوثراميرى زادهيازدهم تجربى6017
  سيد سبحانيزدان پرست - ميهمان به 25چهارم تجربى6015
  در دسته اخبار 618 بازدید

  دیدگاهی برای "نتیجه دانش آموزان کانون لنده در آزمون 18 آبان 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.