بهترین های کانون لنده در آزمون 4 آذر 90

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7545
  875360052پيمان دانايى سوم تجربى7457
  885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7245
  895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى7169
  905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى7071
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى6894
  895360018حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6888
  895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى6887
  895360022الهامدانايىچهارم تجربى6872
  895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6866
  885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6794
  905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6793
  905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان6778
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6653
  885360152ياسين قاسمى سوم تجربى6393
  905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6271
  895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى6219
  885360082اعظم جعفرى چهارم تجربى6188
  895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6181
  905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6174
  905360033عابدافروسچهارم رياضى6169
  905360281علىباستانىچهارم انسانى6149
  885360042مهران فتاحى سوم تجربى6103
  885360008زينب نظرى چهارم تجربى6086
  895360080مسعودضرغامىدوم تجربى6040
  905360122صابرفتاحىچهارم رياضى6014
  905360102مهتابدانايىسوم انسانى6011
  885360038محتشم محمد پور چهارم رياضى6005
  در دسته اخبار 986 بازدید

  دیدگاهی برای "بهترین های کانون لنده در آزمون 4 آذر 90" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.