برترین های کانون لنده در آزمون 30 آذر ماه 97

  برترین های کانون لنده در آزمون 30 آذر ماه 97
  نامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز
  بهنامدانشيازدهم تجربى7452
  عرفاناحمدىدهم علوم انسانى6972
  ام البنيندوستى كتجششم دبستان6802
  مهسادادوندششم دبستان6732
  شهابنعمتىيازدهم تجربى6695
  سپيدهربانى مهردهم تجربى6616
  علىخالقى نژادىنهم6570
  سمانهاحمدىدوازدهم تجربى6561
  جواديونسى كتجچهارم تجربى6509
  تاراجوج پورهفتم6481
  عهديهمكى پورچهارم تجربى6454
  ابوالفضلزارعى لندههشتم6447
  زهرانظرىچهارم تجربى6387
  مسعودنيك جودوازدهم تجربى6371
  سينامحمدى زادهيازدهم تجربى6356
  رضافتحىدوازدهم تجربى6336
  سعيدكاويانچهارم تجربى6295
  شيوانوروزىچهارم تجربى6283
  زهرامرادىدهم تجربى6277
  فاطمهيونسى كتجدهم علوم انسانى6177
  نسريناخلاقى نياچهارم تجربى6171
  كوثراميرى زادهيازدهم تجربى6140
  امير حسينآقازادهيازدهم تجربى6116
  آناهيتاكريمىهشتم6106
  فرشتهبهزادىدوازدهم تجربى6102
  علىخليلى پورهفتم6081
  فرزادجليلى مراديازدهم تجربى6062
  محبوبهمحبوبىدوازدهم تجربى6058
  يوسفنعمتى شاه قربانچهارم تجربى6056
  مهديهرحمانى پوريازدهم تجربى6034
  آناهيتاشفايى دوكچهارم تجربى5998
  سينامحمدى مال آخوندچهارم تجربى5974
  ياسينفتحىچهارم تجربى5951
  سيده سارايزدان پرستپنجم دبستان5948
  فاطمهكريمىدهم تجربى5933
  اميرحسينتاج الدينىدهم علوم انسانى5923
  پرديسرضايىدهم تجربى5914
  مهردادعزيزى كتجچهارم تجربى5901
  در دسته اخبار 511 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 30 آذر ماه 97" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.