برترین های کانون لنده در آزمون 24 آذر 91

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  885360008زينب نظرى چهارم تجربى6992
  905360148رامينفتاحى دم تنگدوم تجربى6967
  905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6891
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىسوم تجربى6795
  915360049مهسادانايىاول دبيرستان6788
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى6735
  905360156بهنازدوستىاول دبيرستان6675
  895360010صديقهرحمان نسبچهارم تجربى6612
  905360082سيد حامدتقوى فردچهارم تجربى6596
  875360052پيمان دانايى چهارم تجربى6567
  905360110حميدبهروزچهارم رياضى6499
  895360089وحيدآهنين جانچهارم تجربى6489
  915360045محبوبهگلستانىچهارم تجربى6484
  915360030پيماناحمدىاول دبيرستان6447
  895360067زيباعليدادىچهارم تجربى6340
  885360077طاهرهخنجرىچهارم تجربى6301
  895360059كاملدارابىچهارم رياضى6278
  905360107غزلضربى طلاگهاول دبيرستان6249
  895360031افسانهفتاحىاول دبيرستان6122
  885360051احمد رضاجهانبخش چهارم رياضى6079
  915360021عاطفهشمشيرىدوم تجربى6006
  در دسته اخبار 1152 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 24 آذر 91" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.