برترین های کانون لنده در آزمون 2 دی ماه 90

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7810
  895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى7356
  875360052پيمان دانايى سوم تجربى7353
  905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان7037
  905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى7034
  895360022الهامدانايىچهارم تجربى6975
  895360018حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6933
  905360055فاطمهخنجرىاول دبيرستان6900
  905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6871
  895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6667
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6647
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى6306
  885360082اعظم جعفرى چهارم تجربى6286
  905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6263
  895360027محدثهدانائىسوم تجربى6214
  905360033عابدافروسچهارم رياضى6177
  895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6175
  895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6145
  905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6142
  885360289شيرزادآسودىسوم تجربى6139
  895360017جوادمحمدىچهارم تجربى6120
  885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6090
  895360179فاطمهعلى زادهچهارم تجربى6071
  905360122صابرفتاحىچهارم رياضى6046
  905360190سيد احسانموسوىاول دبيرستان6044
  885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6021
  در دسته اخبار 1264 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون لنده در آزمون 2 دی ماه 90" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.