برترین های کانون دهدشت در آزمون 5 آذر 89

  برای مشاهده برترین های کانون دهدشت در آزمون پنجم آذر 89 ادامه مطلب را کلیک کنید .

   

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشى تراز
  875350739ناصرفروزشسوم تجربى7486
  885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى7370
  855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7360
  875350207حسنرهنماچهارم رياضى7052
  875350907ياسينافراسوم تجربى6990
  875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى6955
  885350267محسنتقى زادهسوم تجربى6935
  885351205وحيدكرمىسوم تجربى6930
  885350232حامدربانىسوم تجربى6929
  875350839على رضاجانقلىسوم تجربى6854
  875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6803
  865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6787
  855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6784
  875350640سجادشكوهىچهارم انسانى6761
  895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى6687
  875350972امينبرزگرچهارم رياضى6674
  895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6658
  865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6652
  875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6649
  865350086نجمهخنجر زادهچهارم تجربى6647
  865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6618
  865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6575
  885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6570
  875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6566
  885350134سميراپناهندهچهارم تجربى6566
  885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6565
  875350720ياسمن شرافتچهارم رياضى6562
  875350249رضواندانشورسوم تجربى6550
  875350967سعيدخنجرزادهسوم رياضى6548
  875350254سهيلابختچهارم تجربى6547
  885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى6527
  865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6518
  865350425الههيغمايىچهارم تجربى6513
  885351316محمدشجاعىدوم تجربى6512
  875350431سامانفتحىچهارم تجربى6505
  885350619راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى6488
  875350255حميدحافظىچهارم رياضى6460
  885350020حميدرخسارىچهارم انسانى6426
  885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6426
  895350441سامانقربانىسوم رياضى6423
  875350762جاسمپاداشسوم رياضى6415
  875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6411
  885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6410
  885351233سيماامامى فرسوم تجربى6407
  875350501نگارهوشدارنسلچهارم تجربى6400
  875350189مجتبىده خدادوم رياضى6399
  885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6380
  885350097محسنفتحىچهارم تجربى6373
  885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6366
  865350902سيد محمد رضاتقوىچهارم تجربى6364
  875350216سيده پريسادانشمندچهارم تجربى6348
  875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6348
  885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6331
  885350451طيبهالهى نياچهارم تجربى6325
  885350153سهيلاخادمچهارم تجربى6308
  865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6283
  865350152افسانهآروينچهارم تجربى6275
  895350463سيدامرالهكشاورزچهارم رياضى6253
  895350378ايراندختفتحىدوم تجربى6250
  875350748حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6248
  885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6248
  885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6240
  896260015سولمازحسينى الونددوم رياضى6227
  895350435سيمينساسانىچهارم انسانى6219
  895350074سيمينكاظمىچهارم تجربى6215
  885350198صديقهجهانىدوم تجربى6205
  875350188حميدضامنىچهارم رياضى6200
  895350275فرشادبژندىمكانيك خودرو سوم6193
  885350087آرياآفتابدوم رياضى6184
  885350128عاطفهپوزشچهارم رياضى6183
  865350262وحيدرادچهارم رياضى6180
  865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6165
  875350880نيمافتاحى اصلاول دبيرستان6155
  885350539سعيدكرمىچهارم تجربى6145
  895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6134
  895350633علىتوفيقى اصلچهارم تجربى6132
  875350000طيبهخرمچهارم تجربى6122
  895350315الهامبژمچهارم انسانى6115
  885350122سوسننجاتىدوم تجربى6110
  895350477بهروزآدرينسوم تجربى6109
  885350382زينبآب روشنچهارم تجربى6105
  885350276جلالرنجبرچهارم تجربى6099
  875350731حامدديده دارچهارم تجربى6098
  895350083فهيمهآزادواراول دبيرستان6069
  875350991فاطمهآب خشكچهارم تجربى6068
  865350740معصومهريحان زادهچهارم تجربى6057
  895350448سيدناصرفياضى فردسوم رياضى6057
  885350266حسينآسودهچهارم انسانى6054
  885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6049
  875350795زينبخيرخواهچهارم تجربى6048
  875350015فرشادارغندچهارم تجربى6024
  885350047زيورپى خوشچهارم تجربى6023
  895350174فريبامومنىسوم تجربى6016
  885350694سعيدحبيب الهىچهارم رياضى6010
  895350115سجادديداردوم تجربى6004
  در دسته اخبار 1506 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین های کانون دهدشت در آزمون 5 آذر 89" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.