برترین های کانون دهدشت در آزمون سوم دی ماه 89

   

  برای مشاهده لیست برترین دانش آموزان کانون دهدشت

  در آزمون سوم دی ماه 89 ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  875350207حسنرهنماچهارم رياضى7935
  875350739ناصرفروزشسوم تجربى7579
  885350074سجادفقيهى نژادسوم تجربى7561
  885350267محسنتقى زادهسوم تجربى7357
  865350152افسانهآروينچهارم تجربى7246
  855350090فرزانهمكينىچهارم تجربى7233
  885350082ابراهيمپارساپيلىچهارم تجربى7157
  875350907ياسينافراسوم تجربى7037
  895350067مجتبىپرنيانى كوشكدوم تجربى7016
  885350129فاطمهبدرقهچهارم رياضى6988
  865350309صفيهفتحىچهارم تجربى6982
  875350420مجتبىالهام فرچهارم تجربى6975
  886260119ابراهيمراستينچهارم تجربى6965
  875350656سميراجوادپورچهارم تجربى6948
  885350232حامدربانىسوم تجربى6934
  875350758فريباعلى پورچهارم تجربى6922
  865350262وحيدرادچهارم رياضى6901
  895350463سيدامرالهكشاورزچهارم رياضى6825
  875350029زينبفريدونىچهارم تجربى6822
  875350249رضواندانشورسوم تجربى6776
  875350801مهردادربانى نژاددوم تجربى6770
  865350220كوثرپرنگچهارم تجربى6769
  895350308فرزانهفتحىدوم تجربى6752
  885350361سعيدجمال زادهچهارم تجربى6728
  885350683فرشيدنريمانىسوم انسانى6703
  875350255حميدحافظىچهارم رياضى6700
  885350181مجتبىفتحىچهارم رياضى6692
  865351066وحيدگنجيانىدوم تجربى6676
  885350374سيدمجتبىپورجعفرىچهارم رياضى6662
  875350972امينبرزگرچهارم رياضى6617
  885351205وحيدكرمىسوم تجربى6608
  865350425الههيغمايىچهارم تجربى6583
  885350079سيدعمارموسوى نژادچهارم تجربى6579
  875350189مجتبىده خدادوم رياضى6551
  875350880نيمافتاحى اصلاول دبيرستان6546
  885350122سوسننجاتىدوم تجربى6530
  895350655مهديهعنايتىسوم تجربى6477
  885350276جلالرنجبرچهارم تجربى6466
  855351239سحريزدانبخشچهارم تجربى6460
  895350627عارفتوفيقى اصلسوم انسانى6450
  895350272شهابجوهرىدوم تجربى6446
  875350640سجادشكوهىچهارم انسانى6443
  875350795زينبخيرخواهچهارم تجربى6433
  885350001طيبهپژواكچهارم تجربى6433
  895350124فريبامدبرىسوم تجربى6433
  885350094هادىسروش نژادچهارم رياضى6428
  885351233سيماامامى فرسوم تجربى6427
  885350482مهردادآويشسوم تجربى6412
  896260007عصمتحسينى الوندسوم انسانى6399
  885350065حميدحجت دوستچهارم رياضى6395
  885350694سعيدحبيب الهىچهارم رياضى6371
  865350223امير حسينفروزانچهارم تجربى6369
  895350144سيدمهدىروستااول دبيرستان6356
  865351510سيده طاهرهخردمند واعظچهارم تجربى6349
  885350317كاظمعليرضائىچهارم تجربى6332
  885350566الههدانشمندچهارم انسانى6319
  895350083فهيمهآزادواراول دبيرستان6300
  885350188مهرانفتحىچهارم تجربى6288
  875350748حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6281
  875350188حميدضامنىچهارم رياضى6268
  885350896ايرانريحان زادهچهارم تجربى6268
  895350738پريساآذرپيرامعمارى سوم6266
  895350095طاهرهبهمن يارپيلىسوم تجربى6252
  896260046مهراننظرى مال شيخدوم انسانى6240
  875350760سجادخالقى نژادچهارم رياضى6229
  885350097محسنفتحىچهارم تجربى6220
  885350020حميدرخسارىچهارم انسانى6209
  895350148سيدمسعودخطيبىاول دبيرستان6200
  895350656اميننعمتىپنجم دبستان6197
  895350477بهروزآدرينسوم تجربى6189
  885350608پريسااصلاح طلبچهارم تجربى6188
  876260005حميدهرمضانىچهارم تجربى6186
  855350274طاهرهخواستىچهارم تجربى6179
  875350774اشكانخشنواطاهردوم تجربى6172
  885350266حسينآسودهچهارم انسانى6171
  895350072وحيدخوبانى پيراسپيدىچهارم تجربى6166
  896260013محمدسيادتدوم تجربى6149
  885350198صديقهجهانىدوم تجربى6143
  895350728مجيدتقويان سوقسوم دبستان6134
  875351010فرشادغفارفردسوم رياضى6130
  886260027سيدنويدكريميان سوقچهارم تجربى6128
  875350762جاسمپاداشسوم رياضى6124
  895350441سامانقربانىسوم رياضى6109
  865351252اعظمخادمىچهارم تجربى6107
  885350128عاطفهپوزشچهارم رياضى6105
  885350935حامدخندانچهارم رياضى6095
  895350378ايراندختفتحىدوم تجربى6092
  895350115سجادديداردوم تجربى6086
  886260014زهرهخوش قدمچهارم انسانى6086
  875350971پريساعليزادهچهارم تجربى6081
  895350069سيده فريباالهى اطهرچهارم رياضى6079
  875350702پورياپايمردسوم رياضى6069
  896260043سيدحميدفتحى سوقچهارم رياضى6067
  885350619راضيهعليرضائى ترابچهارم تجربى6065
  885350278علىمسعودىچهارم تجربى6061
  865350683ناهيدپرندوارچهارم تجربى6046
  885351281فرزانهاكبريان نسبچهارم انسانى6046
  886260020مارياعلى پورچهارم انسانى6046
  895350275فرشادبژندىمكانيك خودرو سوم6042
  875350544هاجررامياراول دبيرستان6031
  885350489مصطفىآزادوارچهارم تجربى6031
  885351316محمدشجاعىدوم تجربى6031
  885350067 سيدحميدرضاشريف مقدمچهارم رياضى6026
  885350163مازيارپوركپورسوم رياضى6026
  885350347فرشيدتباشيرچهارم رياضى6017
  875350839على رضاجانقلىسوم تجربى6010
  896260019حليمهخوش قدمدوم تجربى6009
  در دسته اخبار 1499 بازدید

  یک دیدگاه برای "برترین های کانون دهدشت در آزمون سوم دی ماه 89"

  1. نفر برتر
   نفر برتر

   نتايج شهر بهمئي رو ميخوام لطفا دستتون درد نكنه اگه ميشه هر هفته بزنيدش

   پاسخ سه شنبه 7 دی 89 - 6:35 ب.ظ
  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.