برترین دانش آموزان کانون لنده در 6 آبان 90

  شمارندهنامنام خانوادگىگروه آزمايشىتراز 
  875360052پيمان دانايى سوم تجربى7670
  885360035زيبافتاحىچهارم تجربى7533
  875360001سيد سعيد يزدان پرست چهارم تجربى7453
  895360110حليمهكاظمى نيكچهارم تجربى7065
  885360006فريده دوستى چهارم تجربى7048
  905360035زينبخالقى نژادسوم انسانى6870
  895360010صديقهرحمان نسبسوم تجربى6852
  895360022الهامدانايىچهارم تجربى6836
  895360018حسينپرويزى نژادچهارم تجربى6814
  905360034عاطفهكرمى دره نارنجىدوم تجربى6695
  895350097محسنعليدادى كتجسوم رياضى6582
  905360157منيژهدوستىچهارم تجربى6527
  885360077طاهره خنجرى سوم تجربى6504
  895360027محدثهدانائىسوم تجربى6487
  905360066سيد رضاميرىچهارم تجربى6437
  905360148رامينفتاحى دم تنگاول دبيرستان6396
  885360007سحر كبوترى چهارم تجربى6382
  885360152ياسين قاسمى سوم تجربى6167
  895360061فرشيدكهزادىچهارم رياضى6077
  895360015خسرويونسى كتجچهارم رياضى6062
  885360022تهمينه عوض پور مال ملا چهارم تجربى6055
  885360038محتشم محمد پور چهارم رياضى6050
  895360111فاطمهمحمدىدوم تجربى6047
  885360256سودابههدايتىچهارم تجربى6045
  905360128فرشادمحمدى زادهدوم تجربى6029
  در دسته اخبار 1045 بازدید

  دیدگاهی برای "برترین دانش آموزان کانون لنده در 6 آبان 90" درج نشده است.

  خبرنامه
  اگر مایل هستید از آخرین مطالب سایت آگاه شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و خود را به طور رایگان عضوی از اعضای خبرنامه ما کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت نمایید.